مشخصات فردی و زندگینامه
نام:محمد تقی
نام خانوادگی:شاکر
پست الکترونیک:mt.shaker@yahoo.com
نخصص ها:کلام ، علوم قرآنی ، علوم حدیث